Rok 2013 - 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje

Závěrečná část příprav
Cyrilometodějského výročí v roce 2013
v naší církvi právě začíná

"Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní - a namnoze i politický - vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí." (V. Vavřínek, 2001)

Počínaje tímto číslem, Hlas pravoslaví bude pravidelně přinášet ve zvláštní rubrice informace ze zákulisí příprav naší církve na významné jubileum 1150 let výročí od příchodu svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Toto významné výročí si bude připomínat jak státní správa tak především církve - v čele s církví Římskokatolickou a Pravoslavnou, které dosáhly historické dohody a budou hlavní proud oslav prezentovat jednotně a v duchu motta "Jednota v rozmanitosti". Oslavy budou vrcholit dvakrát - v Mikulčicích v Jihomoravském kraji dne 25. května v rámci "Setkání kultur", kde je hlavním organizátorem Pravoslavná církev a na Velehradě ve Zlínském kraji dne 5. července v rámci "Dnů lidí dobré vůle", kde je naopak hlavním organizátorem církev Římskokatolická. Vzájemná dohoda dvou církví je historickým krokem, který má poukázat na jednotu křesťanů v naší republice při připomenutí si jednoho z nejvýznamnějších milníků naší i evropské historie. Bez cyrilometodějské misie by duchovní, kulturní i politické dějiny naší země vypadaly zcela jinak… Po roce 2012, který byl vyhlášen rokem svatého Rostislava, a ve kterém naše církev iniciovala vznik několika rozhlasových pořadů, předala poselství sv. Rostislava Jeho Všesvatosti patriarchu Bartoloměji, vysvětila chrám sv. Rostislava na Aljašce a mnohé další, pomalu vstupujeme do roku 2013, do vrcholu našeho předběžného snažení, do roku svatých Cyrila a Metoděje.

Výroční akce proběhnou odděleně, přesto však za vzájemné podpory státu, církví a se zahraničními církvemi a organizacemi, na důkaz nekončícího významu cyrilometodějské misie pro národy celé Evropy. V absolutní shodě všech křesťanů v naší republice probíhá i natáčení 4dílného dokudramatu České televize a celovečerního filmu, který má kompletně popsat cestu svatých misionářů. Jak oslavy, tak i film jsou historickým počinem, jehož cílem je konečně poukázat na obrovský význam misie, která se odehrála před vzdálenými 1150 lety, ale zůstává stále živá a aktuální.

12. září 2013 již poněkolikáté hlavní výkonný orgán naší církve, Metropolitní rada, vážně diskutoval a rozhodoval o nadcházejícím jubileu. Po fázích příprav, rozsáhlých vyjednávání se státními institucemi a církvemi z celého ekumenického spektra, které s velkým úsilím vedl J.B. Kryštof, vstupujeme do konečné a nejnáročnější fáze - praktických příprav na akci, která má být největší pravoslavnou akcí v historii naší země, na akci, na kterou bude upřena pozornost bez nadsázky celého světa. Je třeba si uvědomit, že velký podíl na akci přebírá Jihomoravský kraj, jím zřízené instituce i další organizace. Toto výročí se vskutku stalo výročím státním, nikoliv pouze církevním, proto na bedrech naší církve, která byla určena jako hlavní organizátor Mikulčických oslav, leží nemalá odpovědnost vůči zemi ve které žijeme, vůči lidem, kteří možná ještě mnoho o našich svatých neví, ale toto výročí je unikátní příležitostí na seznámení se s nimi.Samotnou Bohoslužbu bude sloužit Jeho Všesvatost Bartoloměj, přímý nástupce sv. patriarchy Fotia, jež věrozvěsty poslal, spolu se zástupci většiny autokefálních církví pravoslavného světa.

Metropolitní rada určila hlavního koordinátora oslav tajemníka pro vnější vztahy a ekumenu Mgr. Ondřeje Chrásta, který dostal za úkol vybudovat tým, který bude za řádný průběh oslav odpovědný. Tento tým se z iniciativy členů Eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie již předběžně scházel, zejména díky úsilí a velkému entusiasmu vladyky Jáchyma, který po dohodě s vladykou Simeonem převzal hlavní díl odpovědnosti při přípravách za Olomoucko-brněnskou eparchii. Jak jsme již zmínili na začátku, v příštích číslech HP vás budeme podrobně informovat o práci tohoto týmu. Dozvíte se, co tým v rámci výročí řeší, s čím se potýká, např. dvouhodinový přímý přenos České televize samotné poutní Bohoslužby, večerní přímý přenos televize komponovaného pořadu, přípravy českých, moravských a slovenských zpěváků na zpěv liturgie, reprint knihy Sv. Gorazda, příprava samotné pouti pro cca 12-15tis. lidí, mezinárodní konferenci… a mnohé mnohé další.

Na závěr mi dovolte jednu prosbu. Pokud kdokoliv z vás má pocit, že by mohl být při přípravě užitečný, mohl čímkoliv přispět, neváhejte se prosím ozvat na ondrej.chrast@gmail.com, či tel: 606 914 916. Každý je vítán. Nejenom samotné akce spojené s výročím, ale především proces jejich přípravy prověří naši Církev, zdali je schopna spolupracovat, dohodnout na tak významné věci a jestli si vůbec zasloužila takové věrozvěsty jaké nám náš Pán Ježíš Kristus poslal. Jak zpívá jedna populární kapela … "I cesta, může být cíl…". Děkuji.

Napsal: Mgr. Ondřej Chrást

Zpět na stránku Mediální zpravodajství