Pravoslavné přípravy
výročního cyrilometodějského roku 2013

Na základě doporučení Metropolitní rady Pravoslavné církve v českých zemích ze dne 10.1.2013 se rozběhla jednání s Jihomoravským krajem a dalšími institucemi o možnostech spolupráce v rámci 1150. výročí příchodu svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Metropolita Kryštof spolu s tajemníkem pro vnější vztahy a ekumenu Ondřejem Chrástem, který je za metropolitní radu pověřen v této věci jednat, se setkali s hejtmanem Jihomoravského kraje a předsedou asociace krajů JUDr. Michalem Haškem a tajemníkem Jihomoravského kraje pro vnější vztahy Dr. Čeňkem Absolonem. V přátelské pracovní atmosféře se obě strany shodly, že nadcházející výročí je vzájemnou absolutní prioritou, které se musí věnovat náležitá pozornost. Hejtman Hašek vyzdvihl dlouholetý význam tradiční pravoslavné poutě do Mikulčic, která již patří ke každoročním významným událostem celého kraje a nadcházející výroční rok vidí jako příležitost, jak Jihomoravský kraj a zejména unikátní archelogické naleziště v Mikulčicích, někdejší sídlo arcibiskupa Metoděje, doma i celosvětově významě zviditelnit, jelikož již teď je známo, že pouť v příštím roce navštíví veliké množství významných zahraničních hostů. Pro obě strany je důležité u příležitosti tohoto výročí ukázat, jak významnou událostí příchod svatých Cyrila a Metoděje byl a jaký význam tato misie měla při formování našeho národa, ale i ostatních slovanských národů. Pan hejtman přislíbil absolutní pomoc a podporu ze strany Jihomoravského kraje a společně s vladykou Kryštofem se dohodli na ustanovení pracovní skupiny, která má vytvořit plán, jak velké výročí v příštím roce důstojně oslavit. V tomto týmu by mělo být zastoupeno i Masarykovo muzeum v Hodoníně, jež je jako příspěvková organizace Jihomoravského kraje správcem celého areálu v Mikulčicích a které již má zpracovaný rozsáhlý návrh oslav v příštím roce, které se zaměřují nejenom na samotnou pouť, ale mají v plánu i desítky akcí v průběhu celého roku. Vladyka Kryštof také pana Hejtmana informoval o záměru vybudovat v areálu malý chrám v architektuře cyrilometodějské doby, který by nejenom v příštím výročním roce sloužil jako centrum a bohoslužené místo tradiční poutě. I v tomto záměru můžeme počítat s podporou Jihomoravského kraje.


Další schůzku v širší sestavě, spolu s hodonínským duchovním a dlouholetým organizátorem poutě otcem Serafimem Tomečkem a arciděkanem brněnského okružního protopresbyterátu otcem Jozefem Fejsakem absolvovali Vladyka Kryštof a tajemník Ondřej Chrást s paní ředitelkou Masarykova Muzea Hodonín Mgr. Irenou Chovančíkovou a vedoucím památníku v Mikulčicích PhDr. Františkem Synkem. Opět ve velmi pracovní atmosféře probírali praktické otázky spojené s výročím i stavbou malého chrámu. Všichni zúčastnění se shodli, že tato pracovní setkání budou intenzivně pokračovat tak, abychom všichni spolu s Jihomoravským krajem do konce června připravili konkrétní podobu oslav v příším roce.

Napsal: Mgr. Ondřej Chrást

Zpět na stránku Mediální zpravodajství